Shabbat Hanukkah 2021

Highlights from our Shabbat Hanukkah celebrations for 2021!